عدد جشن تولد، سالگرد ازدواج، یا هر مراسم دیگر را بزرگتر از همیشه بسازید.

از بین اعداد و رنگ بندی های موجود یکی را انتخاب کنید.